Молитва об умершей матери


Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков.


сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Тво­е­го́ роди́теля мое­го́ (и́мя), но отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.


Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих. Молюсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­шим и вос­пи­тав­шим меня роди­те­лем моим (имя), душу же его, как ото­шед­шую к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (он) взят был от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от него мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­ше­го неза­бвен­но­го мной раба Тво­е­го, роди­те­ля мое­го (имя), но про­сти ему все согре­ше­ния.


шь его в месте свет­лом, в месте отрад­ном и в месте тихом, со все­ми свя­ты­ми, отку­да ото­шли вся­кая мука, скорбь и стенание.
Мило­сти­вый Гос­подь! При­ми сего­дня о рабе Тво­ем (имя) горя­чую молит­ву мою эту и воз­дай ему награ­ду Твою за тру­ды и попе­че­ние о вос­пи­та­нии моем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­ше­му меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту его о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые им о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, им испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай ему Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

* * *

Молитва об усопшей матери


Господь Иисус Христос

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъ­ята бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую неза­бвен­ную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпу­сти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.


Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усоп­шей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о ра́бе Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научив­шей мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стя­ми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих. Молюсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­шей и вос­пи­тав­шей меня мате­рью моей (имя), душу же ее, как ото­шед­шую к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (она) взя­та была от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от нее мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­шую неза­бвен­ную мной рабу Твою, мать мою (имя), но про­сти ей все согре­ше­ния ее воль­ные и неволь­ные, сло­вом и делом, созна­тель­но и по неве­де­нию совер­шен­ные ей в жиз­ни ее здесь на зем­ле, и по мило­сер­дию и чело­ве­ко­лю­бию Тво­е­му, по молит­вам Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы и всех свя­тых, поми­луй ее и от веч­ной муки избавь.
Ты, мило­серд­.


оем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­шей меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту ее о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые ею о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, ею испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай ей Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

* * *

Молитва детей об усопших родителях

Икона Господа Иисуса Христа


Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родив­ши­ми и вос­пи­тав­ши­ми мя́ роди́телями мои́ми (име­на́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшед­шие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъ­яты бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших неза­бвен­ных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (име­на́), но отпу­сти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.


Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о раба́х Твои́х (име­на́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научив­шим мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стя­ми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих.


люсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­ши­ми и вос­пи­тав­ши­ми меня роди­те­ля­ми мои­ми (име­на их), души же их, как ото­шед­шие к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (они) взя­ты были от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от них мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­ших неза­бвен­ных мной рабов Твою, роди­те­лей моих (име­на), но про­сти им все согре­ше­ния их воль­ные и неволь­ные, сло­вом и делом, созна­тель­но и по неве­де­нию совер­шен­ные ими в жиз­ни их здесь на зем­ле, и по мило­сер­дию и чело­ве­ко­лю­бию Тво­е­му, по молит­вам Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы и всех свя­тых, поми­луй их и от веч­ной муки избавь.
Ты, мило­серд­ный Отец отцов и детей! Даруй мне, во все дни жиз­ни моей, до послед­не­го вздо­ха мое­го, непре­стан­но вспо­ми­нать об усоп­ших роди­те­лях моих в молит­вах сво­их, и умо­лять Тебя, пра­вед­но­го Судью, да водво­ришь их в месте свет­лом, в месте отрад­ном и в месте тихом, со все­ми свя­ты­ми, отку­да ото­шли вся­кая мука, скорбь и стенание.
Мило­сти­вый Гос­подь! При­ми сего­дня о рабах Тво­их (име­на) горя­чую молит­ву мою эту и воз­дай им награ­ду Твою за тру­ды и попе­че­ние о вос­пи­та­нии моем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­шим меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту их о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые ими о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, ими испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай им Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

* * *

Молитва детей об усопших родителях иная*

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, при­и­ми́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помя­ни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помя­ни́, Го́споди, вскормле́ние, помя­ни́, Го́споди, сле́зы, помя­ни́, Го́споди, воздыха́ние, помя­ни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не све­ди́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́ (имя­рек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Боже, при­няв­ший жерт­ву Авра­амо­ву и воз­зрев­ший на все­со­жже­ние, сде­лав­ший воз­мож­ным Анне про­ро­чи­це родить Саму­и­ла, при­ми доб­рых роди­те­лей, отца и мать, помя­ни, Гос­по­ди, дав­нее мате­ри моей: помя­ни, Гос­по­ди, вос­пи­та­ние, помя­ни, Гос­по­ди, сле­зы, помя­ни, Гос­по­ди, сте­на­ние, помя­ни, Гос­по­ди, как не хоте­ли раз­лу­чать­ся со мной, и вот раз­лу­чи­лись со мной в мире этом. Но за вскарм­ли­ва­ние и вос­пи­та­ние, и за сле­зы и сте­на­ние, и за раз­лу­ку со мной, радо­сти веч­ной удо­стой их. Не при­зы­вай их, Гос­по­ди, от муки в муку, от скор­би в скорбь, от стра­да­ния в стра­да­ние. Но за жерт­ву рож­де­ния и при­не­се­ния к Тебе, Гос­по­ди, меня, недо­стой­но­го раба Тво­е­го (имя­рек) Цар­ства Небес­но­го удо­стой их. Что­бы бла­го­сло­ви­лось и про­сла­ви­лось мно­го­чти­мое и вели­че­ствен­ное имя Твое, Отца, и Сына, и Свя­то­го Духа, ныне и все­гда, и во веки веков. Аминь.


* Пра­во­слав­ный молит­во­слов с при­ло­же­ни­ем молитв Пре­свя­той Бого­ро­ди­це и свя­тым угод­ни­кам Божи­им. — М.: Изд-во Мос­ков­ской Пат­ри­ар­хии Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, 2018. — 816 с.

См. УСПЕНИЕ

azbyka.ru

Молитва детей об усопших родителях

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за упокой души матери

Молитва об умершей матери

Смерть матери — трагедия для каждого. Даже зная, что ее душе суждено вечное блаженство в Райских чертогах, человек с трудом смиряется с тем, что мамы больше нет с ним. Принять неизбежное, успокоить душу, упростить ей прохождения испытаний после упокоя поможет молитва об усопшей маме. Вложите всего себя в чтения молитвенников — и пережить утрату будет гораздо легче.

Одним из способов выразить заботу о душе вашей усопшей матери, помочь ей в упокоении, является чтение Псалтыря. Принято читать по одной кафизме в день, все сорок первых дней после смерти. Эти молитвы обеспечат упокой души вашей матери, уменьшат печаль, скорбь, горе. Они даруют ей скорое упокоение, полное чувство свободы, возможность обрести вечное счастье в Раю.

Когда возносить молитвы об умершей матери?

Молитва об усопшей матери читается как первые сорок дней, так и во все поминальные даты, годовщины рождения, смерти, в моменты, когда вам особенно тяжело без нее. Произнося молитвы за упокой ее души, обращайтесь к Богу искренне, от всего сердца. Только такая молитва достигнет его, тем самым подарив усопшей настоящее очищение, а затем — упокоение и возможность попасть в Рай.

Во время чтения молитвы об упокоении, постарайтесь отрешиться от своего горя, уныния. Помните, что чистая душа вашей мамы обязательно попадет в Рай, а значит, вам суждено рано или поздно встретиться. Черная скорбь после упокоения покойных также является нарушением заповедей, ложится тяжким бременем не только на молящегося, но и на усопшую.

Возносите молитвы об упокое со светлой скорбью, настоящей дочерней или сыновней любовью. Тогда они смогут сократить путь вашей матери через чистилище. Только пройдя через очищение душа получит настоящее упокоение — счастливое существование без тягот земной жизни. Эта забота должна лечь на ваши плечи, так как только просьбы ребенка имеют столь сильное значение.

Молитва об усопшей маме не требует особо сложных таинств и ритуалов.

Разумеется, молитва об упокоении может быть заказана и в церкви. Однако, такая молитва едва ли подарит ушедшей настоящий покой. При чтении молитвы об упокоении вам не требуются фотографии или какая-либо иная атрибутика. Наоборот, использование фото или ритуальных предметов православными канонами будет сочтено греховным, недостойным христианина. Достаточно зажжённой церковной свечи возле иконы, а также сохраненного в вашей памяти образа ушедшей.

Читайте молитву об упокоении от души. Существуют канонические тексты заупокойных молитв, однако Бог воспримет и идущие от вашего сердца слова, какими бы нескладными они не были. Искренние просьбы обеспечат душе упокоение, тогда как прочитанный как должное молебен не достигнет слуха Господа.

Какими должны быть молитвенные слова?

Упокой души — сложное религиозное таинство, которое совершается при помощи церковных молитв и обрядов. Без них упокой очень затруднен, так как душе, лишенной поддержки самых дорогих людей, собственных детей, сложнее очиститься от совершенных ошибок. О полном упокоении в таком случае не может идти и речи — слишком долго душе приходится искупать собственные промахи.

Старайтесь вложить в молитвенные слова все свои чувства к матери, желание ей легкой загробной жизни, благодарность за те тепло и заботу, которыми она одаривала свое дитя. И тогда ваше моление принесет ей покой, а вам — облегчение в вашей тоске и заполнит пустоту, образовавшуюся после ухода родного человека.

Молитвы за усопшую мать: комментарии

Комментариев — 8,

Молитва об умершей матери

Моя мама умерла от онкологического заболевания, и хоть это и не была внезапная утрата, но мы оказались к ней не готовы. Чтобы хоть как -то быть поближе к маме читали псалтырь все 40 дней и реально во время молитвы становилось как-то легче на душе, было чувство, что хоть чем-то, но мы ей помогаем пройти весь тот путь, который начинается после кончины и длится 40 дней.

Молитва об умершей матери

Тяжко прийняти смерть матері,а ще важче з цим жити.

Молитва об умершей матери

Я думала мне станет легче но мне не легче но молитва помогла мне чуть чуть .Господи как мне не хватает мамы , она мне очень нужна , но я не могу до неё тотянуиься и обнять .Мама прости меня за все , за боль что что я тебе приченяла за слёзы и нервы ,я тебя очень люблю скучаю мне очень тебя не хватает , я плкала над гробом и слёзы падали к тебе , говорят нельзя а всеровно плкала .

Молитва об умершей матери

13 ИЮЛЯ У МЕНЯ УМЕРЛА МАМА. Я ЖИВА В ИЗРАИЛЕ А МАМА ЖИЛА НА УКРАИНЕ. Я ПРОЧИТАЛА ЭТУ МОЛИТВУ. МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

Молитва об умершей матери

14 апреля ушла из жизни моя любимая мамочка. Родная моя, Прости меня за все страдания, которые я тебе причиняла. При жизни мы даже и подумать не можем, что всё-таки, когда-то настанет скорбный час и мы уже ни когда не увидим свою самую дорогую и любимую мамочку. А сейчас, когда так разрывается сердце, ты уже не чего не в силах изменить. Я всё плачу и плачу, ни как не могу успокоиться. Мамочка я так тебя люблю… Господи! Я тебя умоляю, прости моей мамочке — рабе божьей Евгении, все её грехи, совершённые на этой земле. И прими её, в своё небесное царствие. Господи- я люблю тебя!

Молитва об умершей матери

29 августа умерла моя любимая мамочка я. так её любил что слов нет она была мне всех ближе и род неё мне и друг и подруга сколько раз она меня спасала я думал есть время у меня чтоб я её за все от благодарил я не успел а теперь сижу плачу и плачу жизнь для остановилась прости меня за все моя родная и любимая мама я буду молится за тебя пока я живу спи спокойна

Молитва об умершей матери

18 октября 20 17 года умерла моя любимая,золотая,моя дорогая мамочка мне так горько,мне так плохо ,Бог мой Отец постоянно говорит мне чтоб я не плакала,я слушаюсь ,а сама рыдаю каждый день и по нескольку раз за день,я читаю молитвы,я знаю что так устроен мир,но с её смертью для меня все перевернулась,мне все безразлично, как будто и нет этого мира, я вспоминаю как она водила меня в садик, на балет,потом в школу,потом после 10 класса повела меня выбирать институт,как терпела 27 лет все мучения и издевательства которыми власть наградила меня и её,как она пыталась защитить нашу собственность,мебель,бытовую технику и прочие когда власть грабила нас,как верила что и в России как и в СССР есть справедливость и преступников даже если они власть -накажут,и все ограбленное нам вернут,как она смотрела в больнице г.Долгопрудный в хир.отделении своими голубыми глазками наивная она ждала что ей помогут,вылечат,она до последнего верила в правду и справедливость !Милая,добрая моя мамочка,Пусть Бог Простит тебе все твои грехи,и Дарует Царствие Небесное- ты мученица!

Молитва об умершей матери

Спасибо за советы и напутствия! Все очень доступно объясняется, что и как делать. Единственный минус Сайта это реклама, ужасная, раздражающая и не в тему…. уберите ее…

Православные молитвы ☦

Молитва об умершей матери

Молитвы об усопших

Молитва за единоумершего до 40 дней

(Читается со дня смерти 40 дней и перед годовщиной за 40 дней до дня смерти ежедневно)

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшагося* раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человек, иже поживет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

* До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреставленного», в дальнейшем — «преставльшагося».

Молитва за упокой души усопшего на 9 дней

«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей святаго храма сего, православных праотец, отец, братий и сестер, зде и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных, убиенных е междоусобной брани, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в изступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили ны молитися, о коих несть кому молитися и верных, погребения христианскаго лишенных (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина.

Яко Ты еси Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва за новопреставленного усопшего

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (или рабы Твоей), (имя), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, (имя), Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.»

Молитвы об усопшем супруге

Молитва вдовы об усопшем муже

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.»

Молитва об усопшей жене

(Молитва вдовца об усопшей супруге)

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.»

Молитвы детей об усопших родителях

Молитва об усопшей матери

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившей и воспитавшей мя материю моею, (имя) – , душу же ея, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъята бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от нея милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшую незабвенную для мене рабу Твою, матерь мою (имя), но отпусти ей вся согрешения ея вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная ею в житии ея зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй ю и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшей матери моея в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши ю в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоей (имя) теплую молитву мою сию и воздай ей воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившей мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение ея о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя ею о мне моления пред Тобою и за все дары, ею испрошенные мне от Тебе, воздай ей Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва об усопшем отце

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя родителем моим, (имя), душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитвы родителей о усопших детях

Молитва об усопшей дочери

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего рабу Твою, чадо мое (имя), и сотвори ей вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва о усопшем сыне

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ей вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва за некрещеных и мертворожденных младенцев

Молитва за некрещеных младенцев из синодика Высокопреосвященнейшего Григория, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского.

«Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих, младенцев, кои во утробе православных их матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некоей неосторожности; окрести их, Господи, в море щедрот Твоих, и спаси неизреченною Твоею благостию.»

Молитва матери за детей мертворожденных и некрещеных данная иеромонахом Арсением Афонским:

«Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей! За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего Божественного!»

Молитва о самоубиенных

(данная преподобным Львом Оптинским)

«Взыщи, Господи, погибшую душу (имярек); аще возможно есть, помилуй! Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя!»

Короткая молитва об усопших

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.»

молитва-и-вера.рф

Смерть матери — трагедия для каждого. Даже зная, что ее душе суждено вечное блаженство в Райских чертогах, человек с трудом смиряется с тем, что мамы больше нет с ним. Принять неизбежное, успокоить душу, упростить ей прохождения испытаний после упокоя поможет молитва об усопшей маме. Вложите всего себя в чтения молитвенников — и пережить утрату будет гораздо легче.

Одним из способов выразить заботу о душе вашей усопшей матери, помочь ей в упокоении, является чтение Псалтыря. Принято читать по одной кафизме в день, все сорок первых дней после смерти. Эти молитвы обеспечат упокой души вашей матери, уменьшат печаль, скорбь, горе. Они даруют ей скорое упокоение, полное чувство свободы, возможность обрести вечное счастье в Раю.

Когда возносить молитвы об умершей матери?

Молитва об усопшей матери читается как первые сорок дней, так и во все поминальные даты, годовщины рождения, смерти, в моменты, когда вам особенно тяжело без нее. Произнося молитвы за упокой ее души, обращайтесь к Богу искренне, от всего сердца. Только такая молитва достигнет его, тем самым подарив усопшей настоящее очищение, а затем — упокоение и возможность попасть в Рай.

Во время чтения молитвы об упокоении, постарайтесь отрешиться от своего горя, уныния. Помните, что чистая душа вашей мамы обязательно попадет в Рай, а значит, вам суждено рано или поздно встретиться. Черная скорбь после упокоения покойных также является нарушением заповедей, ложится тяжким бременем не только на молящегося, но и на усопшую.

Возносите молитвы об упокое со светлой скорбью, настоящей дочерней или сыновней любовью. Тогда они смогут сократить путь вашей матери через чистилище. Только пройдя через очищение душа получит настоящее упокоение — счастливое существование без тягот земной жизни. Эта забота должна лечь на ваши плечи, так как только просьбы ребенка имеют столь сильное значение.

Разумеется, молитва об упокоении может быть заказана и в церкви. Однако, такая молитва едва ли подарит ушедшей настоящий покой. При чтении молитвы об упокоении вам не требуются фотографии или какая-либо иная атрибутика. Наоборот, использование фото или ритуальных предметов православными канонами будет сочтено греховным, недостойным христианина. Достаточно зажжённой церковной свечи возле иконы, а также сохраненного в вашей памяти образа ушедшей.

Читайте молитву об упокоении от души. Существуют канонические тексты заупокойных молитв, однако Бог воспримет и идущие от вашего сердца слова, какими бы нескладными они не были. Искренние просьбы обеспечат душе упокоение, тогда как прочитанный как должное молебен не достигнет слуха Господа.

felomena.com

Особые дни для читки молитвы за упокой души усопшего родителя

Ровно 8 раз в году наступает день, когда следует каждому забыть о своих проблемах, мирских заботах и посвятить все свое время молитве родителям. Что же это за дни, в которые важно молиться?

 • родительская суббота;
 • все субботы второй, третьей и четвертой недели Великого Поста;
 • Радоница;
 • Троицкая суббота;
 • Дмитриевская суббота;
 • день усопших воинов, т.е. 9 мая.

Именно в эти дни очень хорошо, если каждый ребенок посетит храм и начнет читать молитву по усопшим родителям. С собой можно принести продукты, которые обязательно выкладываются на поминальный стол. Обычно, это конфеты, печенье или фрукты.

Не нужно думать, что молитва детей об усопших родителях – это дань уважения, день, когда все вспоминают своих близких. В первую очередь, это общение с умершими. Они все слышат и всеми путями будут оберегать каждого живущего на земле близкого. Можно не только прийти в церковь, но и посетить кладбище, чтобы прочитать Псалтирь о том, чтобы жизнь на Небесах стала для любимых родителей самой счастливой, радостной и вечной.

Текст молитвы об усопших родителей

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и. плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие,, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи!

приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя;

за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

О поминании усопших дома

В стенах родного дома так же всегда должна быть память о родителях, не бойтесь поминать их в своей комнате, стоя перед иконами. Домашняя молитва – это настоящее спасение для близких усопших. Можно подробнее спросить Батюшку о том, как именно стоит читать текст, ведь его необходимо включать в утреннее обращение к родственнику или в вечернее. Те, кто отошел в мир иной, чувствуют себя намного свободнее, как только мы начинаем читать священный текст за них. Все молитвы максимально краткие, поэтом их можно легко выучить наизусть самостоятельно.

Молитва об усопших родителях до 40 дней

панихида по усопшимПоминание умершей души очень важно сделать как можно быстрее, особенно, если родственник умер недавно. Для этого многие заказывают сорокоуст в церкви. Это особый обряд литургии, который длится со дня смерти близкого до 40 дней. Сорокоуст вполне можно заказать повторно, как только первые отчитанные дни кончатся. Такие сроки поминания моно заказывать в церкви на год и на полгода. Так же, здесь имеет место быть жертвование – это самые обычные свечки, которые мы привыкли зажигать и ставить с молитвой на лампады. Правда, здесь все не так устроено: для усопших не светлая лампадка, а песок, в который каждый ставит зажженный огонек от чистого сердца.

Молитва об усопшем родителе на годовщину

молитва за усопшего мужаДля Господа Бога мир не делится на живых и мертвых. Есть только те, кто живет на земле, и те, кто находится на Небесах. Если с момента кончины близкого прошло немало времени, и совсем скоро наступит годовщина смерти, то отдать дать покойному можно следующим образом:

 • пригласить всех, кто был близко знаком с усопшим;
 • организовать поминки дома или в кафе;
 • обязательно съездить на кладбище прямо в день поминок с утра пораньше и прочитать там молитву, положив на могилу красивые свежие цветы;
 • собрать всех за поминальным обедом;
 • сходить в церковь, поставить свечу за упокой, а на выходе помочь всем малоимущим деньгами (если имеются лишние).

Здесь невозможно обойтись без молитвы, которая освобождает душу от мук и придает силы каждому покойному. Вы даже представить себе не можете, как на Небесах хорошо, особенно если за умершего читается молитвы. Ведь это настоящее обретение душой покоя. А вот и сама молитва, которую важно читать на годовщину смерти близкого человека:

«Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего N (рабы Твоей N) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём, даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего N (рабы Твоей N), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.»

Несколько правил, что нужно заказать на годовщину смерти

 1. Если дата смерти выпадает на первую неделю со дня празднования Великой Пасхи, то в это время поется специальный Пасхальный канон, а на вторую неделю нужно обязательно заказать обедню, проскомидию и панихиду.
 2. Обязательно возьмите просфору и съешьте ее после службы в церкви дома на голодный желудок. Это своеобразная память об усопшем.
 3. Всегда молитесь и читайте молитву- это самое ценное для тех, кто находится на Небесах.

Помните о своих родителях, проводите с ними как можно больше времени, иначе когда-нибудь настанет тот самый момент, когда их не будет в этом мире. Молитесь за их здоровье. А как только самых близких для вас людей не станет в живых, то обязательно читайте за них священные тексты за упокой. Это лучшее, что можно сделать для душ.

bogolub.info

У человека, взрослого, верующего, на каком-то этапе жизни должно появиться отвращение к пьянкам, гулянкам, вертлявым девкам. Вот сегодня, домой придя, включите какой-нибудь музыкальный канал. «MTV», например. Вот это и есть пляски Иродиадиной дочери. Давно уже существует искусство обольщения… Оно – везде есть. Где есть человек – там есть обольщение и искусство обольщения. Умеют дочери человеческие, так сказать, пляской и прочими делами угождать зрелым мужам. Иродиадина дочь, эта искусная в своем роде девица угодила мужам так, что они, разгоряченные вином посреди пира, поглощали ее жадными взорами. И царь Ирод пообещал ей все, что угодно, даже до полцарства. Иродиада научила свою дочку выпросить голову Иоанна Предтечи как страшный подарок посреди пиршества. Танцы, пьянки, гулянки, вихляющиеся девки – это и есть та атмосфера, в которой и отсекли голову самому лучшему на свете человеку после Христа и Богородицы – Иоанну Предтече. Конечно, по молодости человеку трудно избежать этих дискотек. Это почти неизбежно для малолеток наших, для наших детей. Они все равно нанюхаются этого. Но с возрастом у человека верующего, который уже детей родил, должно появиться брезгливое отвращение к этой гадости. Потому что, это не просто гадость, это не просто шутки. Это именно плясочный антураж, внутри которого совершается убийство. Там, где пляшут и поют, там, где нюхают кокаин, там, где пьют водку, запивая шампанским, там же и убивают праведников. Это факт нашей истории. Поэтому, стыдно взрослому человеку любить гульбу. Взрослому человеку прилично любить тишину, умную беседу, хорошую музыку, природу, полезные занятия, общение с тем, кто умнее тебя. Это прилично любить умному человеку. Гулянки, пьянки, жратва, пляски – это стыдно. Просто стыдно. За всем этим еще и кровь может стоять. Сколько ножей воткнули в человеческую плоть посреди пьянок и гулянок. Сколько свадеб оборачивается выбитыми зубами, поломанными носами, пробитыми черепами. Сколько посреди жратвы, питья и танцулек совершается беззаконий! Ужас сколько. Потому что человек – он же, в принципе, язычник. И, если себя не сдерживать, не воспитывать, страхом не пугать, к Богу не вести, то человеку хочется этого буйства плоти. А оно всегда очень плохо заканчивается. Сейчас другая есть страсть – наркомания. Даже больше вам скажу, появилась совсем новая страсть, «гаджетомания», — пристрастие к играм, компьютерам. Мне сказал один священник, который долгие годы занимается вопросами трезвости в Екатеринбургской епархии, что число пьющих в России стремительно сократилось. Русские перестают пить – это правда. Меньше стали «бухать», что называется. Конечно, те, которые уже не могут вылезти, они там и «торчат». Они не могут вылезти. А обычные люди, которые, «ну, с кем не бывает, — перебрал», они берут себя в руки. Меньше пьют русские люди. И курить, кстати, бросают. Мужики массово бросают курить. Бабы теперь курят. (С ума посходили — теперь, что ни баба, то с папиросой). А мужики бросают курить. Вот такой парадокс интересный. Но при этом количество трезвых людей в России не увеличилось. Потому что вместо пьянки хмельной появилась пьянка компьютерная. Зависимость компьютерная. Какая разница от чего ты зависишь? Если ты зависишь от компьютера (если ты «в танки» играешь до четырех часов ночи), то ты такой же пьяница, как и все остальные. Ты не можешь без этого. Вот вам пример, пишут мне: «Я вышла замуж, муж со мной не спит». Почему? – Оказывается, он в компьютерные игры играет. «Женился молодой мужик. Двадцать пять лет. У него красивая, соком налитая, жаром пышущая жена, любящая его. А он отворачивается от нее и играет в танки до четырех часов. Это что такое? Это здоровый человек? — Это больной человек. Он без вина пьян». Всякие зависимости есть. Наркомания всякая есть. И «такая», и «сякая». И шприцевая, и солевая, и нюхательная, и сигаретная. И водка есть всякая. И тому подобное. Поэтому, Церковь говорит нам сегодня: «Молитесь Богу. Просите». Потому что есть люди, которые хотят бросить, но не могут. Надо силу иметь. Одного желания мало. Желание – от Бога, и сила – от Бога. Желание – это первый шаг. Потом уже сила. Это уже второй шаг. Надо молиться Богу о тех, кто хочет бросить и не может. Надо молиться, чтобы Бог дал ему желание бросить. Как святой Иоанн Кронштадтский говорит: «Господи, дай этим людям познать (внимание!!) сладость воздержания и проистекающих от него плодов Духа». Пока человек не познает, как это сладко быть сухим; как сладко подсушиться вообще, меньше есть, меньше пить; как это вообще хорошо Духа Божьего принять (он не знает других удовольствий); ему тяжело покаяться. Благодать Божия нужна для того, чтобы захотеть. Для того, чтобы сделать. Нужно об этом помолиться. Есть еще прошения о людях, которые сами не пьют, но страдают от пьянства. Страдают, обычно, матери. Правда, матери и часто сами виноваты в пьянстве своих детей. В пьянстве подавляющего большинства пьющих людей часто виноваты мамы: они уж слишком любят детей своих; они их покрывают, извиняют; все им разрешают: все равно он самый хороший. Хоть он «оторви и выбрось», все равно «мой Ванечка самый хороший». Они все Ванечке разрешают. И потом, когда Ванечка вырос вот в такую дылду, которой тридцать пять лет: (нигде не работает, не учится, жениться не хочет и пьет на мамину пенсию), она все равно его любит. И пенсия отдает, и рубашечку стирает, и супец ему варит. «Ванечка, мой хороший!» И спонсорские мамины деньги (ее пенсия) – это и есть источник его пьянства. И это сплошь и рядом. Вот начни разбираться – Почему пьет? На какие деньги пьет? Приходит такая мама: «Сын пьет. Помолитесь за него». «Где работает? — Нигде. — А работал? — Работал, бросил. — А на какие деньги пьет? – Да я даю ему!» Ну как тут молиться? Каким «макаром» его исцелять, если мама спонсирует его пьянство. Никогда не пьет один человек. Всегда есть кустовая проблема. Куст проблем. Жены, дети, родители, что-то там еще. Там куча проблем. Никогда в одиночку не грешит человек. Всегда он грешит за компанию: с кем-то и почему-то. Не случайно говорят, что, если человек запойно пьет, ему, чтобы бросить, нужно поменять окружение свое. Поменять знакомых по работе. Поменять соседей, с которыми он привык пить. Надо ему многое поменять. Потому что там уже автоматизм включился. Вот пришли, например, гости. «Привет – Привет!» И уже годами сразу вынимали бутылку и ставили на стол. Годами! Они пришли – руки сами потянулись к бутылке. Чтобы бросить человеку долгопьющему, нужно все поменять. Пусть на время. «Хоть в монастырь уехать» — Да куда хочешь. Потому что – это социальная проблема. Это все – в куче. Мы все во всем виноваты. Всегда найдется доброжелатель: «Ну давай рюмочку! (Кому-то вообще нельзя и пробку нюхать). Давай, давай. Чуть-чуть!» (А он – пробку понюхал и улетел на два года. Его найти не могут). Мы помогаем грешить друг другу. Спасаться мы не помогаем. Вы еще раз подумайте, сколько мы болтаем лишнего друг про друга. За спиной. Один про другого. Сколько сплетен, сколько грязи всякой, сколько безобразия языком разносится по миру. Это мы мешаем спастись: и тому, про кого говорим; и тому, кому говорим; и — себе. Всем мешаем спастись. Язык наш паскудный Бога хвалит только пять минут в сутки (в лучшем случае), или в неделю. Понимаете? А все остальное время – он заразу разносит. Так же и с привычками. С пьянкой. С сигаретами. Кто курил и бросил курить? Много здесь таких? Как мы начинали курить? За компанию. Те курят и нам дают. «На, попробуй. Ты что, молокосос что ли? Ты же взрослый, как и мы». Вот так и начинают. Все это и тех, кто сейчас на уроках сидит, касается. И нас касается. Поэтому, Церковь говорит: «Смотрите, где убили Предтечу! Посреди пьянки». Назовем это прямо так. Блудные девки пляшут, мужики сидят, объедаются. Едят, запивают. Одно с другим перемешали. Девка пляшет посреди этого всего. И посреди этой гадости всей, которую мы каждый день видим, отсекли голову Иоанну Предтече. Страшно? Страшно. Поэтому, я бы хотел, чтобы мы с вами избегали шумных компаний. Даже очень хорошие люди в шумных компаниях превращаются в непонятно кого. Потом думаешь: «Я ли это был? Зачем туда ходил? Ведь не люблю». Но — завертит, завертит, завертит. И ты уже – как все. И ты уже начинаешь исполнять глупости всякие, от которых взрослому человеку, у которого есть седые волосы, должно быть стыдно. Так что, мы детей своих уберегать должны. И себя самих уберегать должны. Потому что мы не знаем, что будет дальше. Что будет в будущем. Кто еще каким грехом сможет согрешить. Кто из нас знает? Никто. А ведь грешить-то не хочется. потом ведь стыдно. Стыдно жить на свете потом со своими грехами. Поэтому, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день попросим Бога чтобы нам грешить поменьше. Попросим Бога за детей своих. Чтобы они как-то были спасены (не знаю как) от всего этого развратного мира, в котором они живут. Благодаря телевизору, благодаря гаджетам, благодаря нашей невнимательности — они там живут. У них голова полностью погружена в паскудный гадкий мир. Послушайте, как они разговаривают. Знали бы вы, что наши дети пишут друг другу в социальных сетях и о чем они говорят друг с другом! Я вас уверяю, зэки говорят более чистым языком. Наши дети ужасно говорят. «Мат — перемат. Мат на мате». Девочки. Мальчики. Между собой. Девчонки с девчонками. Мальчики с мальчиками. Девочки с мальчиками. Они говорят такое! Они даже не знают, что они говорят. Потому что они этого еще не пробовали. Они слишком малы еще для этого. Но они такое «наворачивают» языком своим, что думаешь: «Боже, что у них в голове творится». Но почему же так? Да потому что – голова у них оккупирована. У них голова в плену. У них только ноги в православной гимназии, а голова у них в плену. В плену телевизоров, в плену социальных сетей, в плену гаджетов, в плену протуберантного периода, в который все расцветает. Всего хочется, но ничего не известно. И тут им: «На! Вот тебе клип. Вот тебе ролик. Вот тебе – то. Вот тебе – это». Все, друзья мои. А потом заставьте их молиться. Почему они на молитве не стоят? Почему они бегают все время? Вы приводите детей своих, а они там носятся. Носятся, носятся. Потом прибегут: «Чашу вынесли? Давай причастимся». Причастились и побежали опять. Они стоять не могут на месте. Почему? Потому что у них в голове пляски происходят. Танцы в голове. Канкан в голове. Ясно что у них ноги сами в пляс идут. Они стоять не могут на месте. Молитва утренняя, эта наша несчастная утренняя молитва…десять минут. Они и ее не могут выстоять. А на уроке разве можно их внимание сдержать? Говорит учитель: «Слушайте внимательно!» Формулу математик пишет на доске. А они не могут сконцентрироваться. У них в голове девки пляшут. Девки с телевизора. С MTV, с клипов, с ю-туб. У них ю-туб в голове. Что делать? Я не знаю. Но проблема есть. И что мы будет делать вид, что ее нет? Закрывать глаза? Есть проблема? Есть. Поэтому, давайте мы будем как-нибудь серьезнее немножко относиться к себе. И потом у нас, может быть, получится быть серьезнее к ним. Надо спасать людей от века лукавого. Врагу стало слишком удобно побеждать людей. Он сразу залезает человеку в голову. Не нужно никуда вести человека с собой. Сразу залез в голову, через уши залез в голову (как червяк в яблоко) и живет там в голове. И все. Человек вроде снаружи нормальный, а у него червяк в голове. Потом растет этот червяк. Прогрызает дырку наружу. И тогда только мы замечаем, что не все в порядке с моим сыном, или с моей дочкой. Червяк наружу вылез. А он ведь жил там давно. А как залез? Через телевизор. Кстати, телефончики ваших детей. Вами купленные. Дорогие телефончики. С выходом в интернет. Портативный компьютер маленький. Карманный. Вы зачем такие им купили? Есть такие телефоны, где всего две функции. Звонок и СМС. Все! Купите им такие телефоны. По нему порнографию не посмотришь, никакой там греховной информации нет. Вот такие телефоны нужны детям. Зачем им все остальное? Карманные деньги нельзя давать большие. Отпускать их надолго неизвестно куда нельзя. «Можно, я переночую у подружки? — А зачем? Тебе что, дома плохо спится? – Чем вы там будете заниматься?» Чем две подружки «две пеструшки» четырнадцати-пятнадцати лет будут заниматься всю ночь на выходные? Кто его знает чем? Вот так вот лягут двое на кровать с гаджетами. Что они там насмотрят? Вы меня извините, но я подозреваю, что что-нибудь нехорошее. Потому что они Баха слушать не будут. И какое-нибудь кино классическое черно-белое смотреть не будут. Они будут смотреть какую-нибудь дрянь. А чем это потом нам отрыгнется, бедным родителям, – это большой вопрос. Поэтому – вот это Иродиада. Размножилась по миру, расплодилась и хочет голов Иоанна. Пляшет кругом. На каждом шагу. И кричит: «Голову дайте мне, голову дайте!» Блудницы все кровожадные. Там, где блуд, там и кровь. Не бывает блуда без крови. Давид вон сблудил с женщиной и кровь пролил дальше. Сначала вроде бы и ничего. Зашел на крышу – женщина купается; ну, милая женщина — хорошая. «Зовите ее ко мне». Он же царь, ему же все можно. Лег с ней, спал. Потом прикипел к ней. «А кто муж твой? – (Такой-то). — Ну так убейте его, чего он нам мешает наслаждаться». Начал с глаз. Продолжил блудом. Закончил кровью. Он всего-то хотел удовольствие получить – но убил человека. Эта тоже вихлялась, плясала. «Ну чего ты хочешь?» — «Какие деньги? Голову дай!» Слышите, чего блудницы просят? Они не хотят лишние доллары. – «Голову дай!» Там, где блуд, там и кровь. И никак иначе. Грехи – они вообще все в кучу спаяны. Поэтому, давайте будем спасаться сами и спасать тех, кто родился от нас. И чтобы нам не плакать, и чтобы потом вам не бегать к нам: «Помолитесь за мою Дусю, за мою Глашу, за мою Настю, за мою Варю. Залезла в беду и не может вылезти»; чтобы этого не было – сегодня, когда у нас все хорошо, нужно чтобы материнское сердце тревожилось; и чтобы папино сердце тревожилось. Нужно, чтобы дети наши жили проще. Будут проще – будут святее. Я так думаю. Прости меня, Боже, и помоги нам всем. Аминь. Протоиерей Андрей Ткачев

ok.ru

Почему усопшие не могут себе помочь

Пока человек жив он всегда может покаяться, а значит, может получить прощение от Бога. Но после смерти, душа человека уже не может ходатайствовать за себя перед Господом, а вот живые могут.

Как и где будет жить душа умершего в дальнейшем зависит от сочетания трёх основных факторов – от Милости Господа, от того, как человек жил в этом мире и от наших молитв (прошений, треб, поступков …) за умершего.

Сила молитв за усопших

Особенно важны наши молитвы за новопреставленных, так как именно в течение 40 дней после смерти определяется дальнейшая духовная судьба человека. В Ад или в Рай попадёт душа? Во многом зависит и от наших молитв. Молясь за новопреставленного, мы просим у Бога милости к усопшему, давая повод к «послаблению» наказания.

Но и после сорока дней мы можем улучшить положение душ усопших. Каждая наша молитва за усопшего, каждый молебен за него – это повод для Господа улучшить положение души усопшего.

Молиться о спасении души умершего — это святая обязанность, которая возлагается на здравствующих родственников. Помните, что, только молясь об умерших близких людях, можно доставить им единственное благо, которого они ждут. Этим благом будет поминовение Господа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

СВЯТАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ – МОЛИТВЫ О ПОМОЩИ

МОЛЕБЕН ОБ УПОКОЕНИИ. ВАЖНОСТЬ 3, 9, 40-ГО ДНЯ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЦЕРКОВНЫХ ЗАПИСКАХ

МОЛИТВЫ ЗА УСОПШИХ

Каждодневная краткая молитва за усопших

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Молитва за единоумершего до 40 дней


(Читается со дня смерти 40 дней и перед годовщиной за 40 дней до дня смерти ежедневно). *До 40-го дня, после смерти полагается читать «новопреставленного», в дальнейшем — «преставльшагося».


Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшагося* раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда.

Тем же милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человек, иже поживет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитвы об усопшем супруге (Молитва вдовы об усопшем муже)

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами.

Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину.

Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое.

Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру единего, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты кроме греха, и правда Твоя – правда во веки.

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.»

Молитва об усопшей жене (Молитва вдовца об усопшей супруге)

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем.

Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея.

Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела.

Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей.

Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.»

Молитвы детей об усопших родителях

Молитва об усопшей матери

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившей и воспитавшей мя материю моею, (имя) – , душу же ея, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъята  бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от нея милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшую незабвенную для мене рабу Твою, матерь мою (имя), но отпусти ей вся согрешения ея вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная ею в житии ея зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй ю и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшей матери моея в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши ю в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоей (имя) теплую молитву мою сию и воздай  ей воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившей мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение ея о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя  ею о мне моления пред Тобою и за все дары, ею испрошенные мне от Тебе, воздай ей Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва об усопшем отце

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя родителем моим, (имя), душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего  родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его  вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им  в житии его  зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем  в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитвы родителей об усопших детях

Молитва об усопшей дочери

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего рабу Твою, чадо мое (имя), и сотвори ей вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене.

Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам.

Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея.

Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва об усопшем сыне

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ей вечную память.

Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением.

Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем.

Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва за некрещеных и мертворожденных младенцев

Молитва за некрещеных младенцев из синодика Высокопреосвященнейшего Григория, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского.

«Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих, младенцев, кои во утробе православных их матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некоей неосторожности; окрести их, Господи, в море щедрот Твоих, и спаси неизреченною Твоею благостию.»

Молитва матери за детей мертворожденных и некрещеных данная иеромонахом Арсением Афонским:

«Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей! За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего Божественного!»

Молитва о самоубиенных

(данная преподобным Львом Оптинским)

«Взыщи, Господи, погибшую душу (имярек); аще возможно есть, помилуй! Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя!»

ВИДЕО НА ТЕМУ: СИЛА МОЛИТВ ЗА УСОПШИХ

plett.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.